De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Click Re-integratie garandeert niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Click Re-integratie is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke fouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Click Re-integratie. Click re-integratie behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Click Re-integratie worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Click Re-integratie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Click Re-integratie is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.